ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ประวัติโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการประกาศจัดตั้งในปี พ.ศ. 2503 มีพิธีวางศิลาฤกษ์และดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 โดยมีพระอุปัชฌาย์ทุม ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดจอมพระ และนายวิศิษฎ์ ดีเสมอ ศึกษาธิการอำเภอท่าตูมในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี สถานที่ก่อสร้างคือบริเวณตลาดเทศบาลจอมพระในปัจจุบัน โดยเปิดทำการสอนในรูปสหศึกษา รับทั้งนักเรียนชายและหญิงเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 มีนักเรียนจำนวนหนึ่งห้องเรียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503 มีนายสนิท จินดากุล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา คนแรก
ในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเป็นอาคารไม้แบบ 002เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ปัจจุบันทำการรื้อถอนแล้ว) และได้ย้ายที่ตั้งของโรงเรียนมาอยู่ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์บริเวณที่เรียกว่า “โคกฟ้าผ่า” หมู่ที่ 6 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 46 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา พื้นที่ตั้งมีลักษณะเป็นที่ราบสูงมีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ จดลำห้วยสาธารณะ ทิศตะวันออกจดโรงเรียนบ้านกระทุ่ม ทิศใต้จดสำนักงานที่ดินอำเภอจอมพระและทิศตะวันตกจดทุ่งนาเอกชน ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 27 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากชุมชนตลาดอำเภอจอมพระเป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
ในปี พ.ศ. 2514 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (คม.ช) รุ่นที่ 8โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและคหกรรม
ในปี พ.ศ. 2524 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518
ในปี พ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2530และได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2533)
ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำจังหวัดสุรินทร์ จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ในปี พ.ศ. 2544 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และได้รับการคัดเลือกจากอำเภอจอมพระ ให้เป็นโรงเรียนในโครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ”
ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1, เขต 2 และเขต 3 เป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน (Fast Track)
ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนแรกของจังหวัดสุรินทร์
ปัจจุบันโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งการบริหารจัดการเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) จัดแผนการจัดชั้นเรียนเป็น 11 – 11 – 11 / 11 – 11 – 10
มีห้องเรียนทั้งสิ้น 65 ห้องเรียน มีรองผู้อำนวยการ 4 คน ดังนี้
1. พ.อ.อ.ไพโรจน์ ดำรงศักดิ์ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2. นายถนอม บุญโต เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
3. นายประยุทร มะลิงาม เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
4. ว่าที่ร้อยตรีทองดี ศรีวิเศษ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
และมี นายชูเดช อำพันทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมา มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คน ดังนี้

1. นายสนิท จินดากุล พ.อ. พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2518
2. นายสุพิทย์ จรัญญานนท์ ศศ.บ. พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2523
3. นายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ กศ.บ. พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2528
4. นายสุรสิทธิ์ หวลระลึก ค.บ. พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2534
5. นายหรรศักดิ์ พันธ์งาม กศ.บ., น.บ. พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2540
6. นายพร สายแก้ว กศ.บ. พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2543
7. นายเลิศชาย สุขประเสริฐ กศ.บ. , ค.ม. พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
8. นายสุพัฒน์ โพธิสาร ค.บ. , รป.ม. พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2555
9. นายชูเดช อำพันทอง วท.ม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายสุวัฒน์ ลิ้มถวิล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. พระครูพัฒนสารคุณ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
3. พระครูศิริปริยัติธำรง ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
4. นางปราณี เอี่ยมสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายบรรพต สุรินทร์ศิริรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นางเกศนีย์ สหนนท์ชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายหิรัญ ชูทรงเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายจรัล เพ็ญประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นางสำอาง แสงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายสมจิตร นามสว่าง ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
11. นายธนภัทร พัฒนพูนทอง ผู้แทนองค์ชุมชน กรรมการ
12. นางคำนึง จินดาศรี ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
13. นายสุพจน์ สายบุตร ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
14. นางนพรัตน์ วิวาสุขุ ผู้แทนครู กรรมการ
15. นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ

นายกสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน

นายคูณ เอี่ยมสะอาด

นายกสมาคมศิษย์เก่า

นายวรเชษฐ์ สุขแสวง

ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นางลาวัลย์ งามชื่น

ปรัชญาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ปัญญา นรานํ รตตนํ
บุคคลมีปัญญาเปรียบได้ดังแก้วสารพัดนึก
(โรงเรียนมีความมุ่งหวังที่จะสร้างลูกศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเป็นเลิศ)

วิสัยทัศน์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี ดีเด่นบูรณาการ
สู่มาตรฐานสากล 2558

อัตลักษณ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ยิ้มไหว้ทักทายกัน

เอกลักษณ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ

คติพจน์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ความรู้ คู่คุณธรรม

(โรงเรียนไม่ประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้แต่ขาดคุณธรรม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปลูกฝังคุณธรรม ควบคู่กับความรู้ เพื่อที่นักเรียนจะได้เป็นพลเมืองดีของสังคม)

สีประจำโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

สีเทา หมายถึง สมอง บ่งบอกถึงความมีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด
สีชมพู หมายถึง ความนอบน้อม ความเรียบร้อย
เทา-ชมพู หมายความว่า การเป็นผู้มี ความประพฤติดี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

รูปช้างชูคบเพลิง

รูปช้าง หมายถึง ชาวจอมพระ ในอดีตเป็นชาวพื้นเมืองซึ่งเลี้ยงช้างมากที่สุด ของจังหวัดสุรินทร์
คบเพลิง หมายถึง การที่มีปัญญาสว่างไสว เช่นเดียวกับคบเพลิ

พันธกิจโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

1. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม ค้นพบความถนัดความสามารถของตนเองและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
2. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มีความรู้และทักษะ
ในการวิจัยในชั้นเรียน การเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาแก่สาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนอันนำไปสู่เกณฑ์มาตรฐานจากองค์กรภายนอก
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยให้มีคุณภาพ อันนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
5. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา

พันธกิจโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยวงจรคุณภาพทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s